ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Maehongson Provincial Court
image

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระบบงานสำนักงานศาลยุติธรรม

ระบบงานในสังกัดศาลยุติธรรมภาค 5

 1. โปรแกรมปฎิทินปฏิบัติราชการศาลยุติธรรมภาค 5   เอกสารอ้างอิง
 2. รวมระบบสารสนเทศศาลยุติธรรมภาค 5

ระบบงานสำนักงานศาลยุติธรรม

 1. โปรแกรมระบบงานฐานข้อมูลหมายจับ
 2. ระบบการจัดการงานล่ามศาลยุติธรรม (Court Interpreter Service and Management System : CISMS)
 3. ตารางถ่ายทอดสดผ่านระบบ Streaming
 4. E-Phonebook | ระบบบริหารจัดการข้อมูลระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม
 5. ระบบติดตามสำนวนคดี  เอกสารอ้างอิง
 6. ระบบติดตามและรายงานผลการส่งหมายข้ามเขต
 7. โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ
 8. โปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 สื่อการสอน
 9. หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม
 10. E-Learnig สำนักงานศาลยุติธรรมและสถาบันฯ
 11. ระบบรายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารฯ